ISSN-1855-6175

Mreženje predmetov: moč povezovanja misli, izkušenj in modelov

Vesna Kovačič, Violeta Bulc, Tanja Kocjan Stjepanović

Povzetek

Izobraževalni sistem ima velik vpliv na širjenje vrednot, kulture, etike in norm, ki so bile dolgo časa potisnjene na stran, a so za rešitev sodobne krize medčloveških odnosov izjemnega pomena. Visoko šolstvo ima pomembno vlogo pri razvoju sodobne družbe, katere cilj je družba sodelovanja in ustvarjanja. Z globalizacijo družbe se je namreč pojavila potreba po globalni izmenjavi informacij in med-organizacijskem sodelovanju. Pojavile so se različne oblike mrež, ki so med seboj povezale informacije, znanje in ljudi ter posledično pripeljale do globalnega znanja. V prispevku razmišljamo, kako Doba Fakulteta skozi mreženje predmetov razvija globalno znanje študentov, katerega namen je medsebojno povezovanje misli, izkušenj in modelov. V sodobni družbi je globalno znanje ne le potreba, ampak nuja.

Ključne besede:visoko šolstvo, mreženje, globalno znanje, sistemsko razmišljanje, dialektična teorija sistemov

Networking of Subjects: the Power of Linking Thoughts, Experiences and Models

Abstract

The educational system greatly impacts the propagation of values, culture, ethics and norms that were pushed to the side for a long time but are of exceptional importance in solving the modern crisis of interpersonal relations. Higher education plays an important role in developing the modern society, whose goal is a collaborative and creative society. Globalisation has opened the need for a global exchange of information and inter-organisational cooperation. Different shapes of networks emerged linking information, knowledge and people and thus consequently leading to global knowledge. This article is a deliberation on how Doba Faculty's networking of subjects develops students’ global knowledge, whose aim is mutual linking of thoughts, experiences and models. In the modern society, global knowledge is not merely a necessity but a must.

Keywords: higher education, networking, global knowledge, systems thinking, dialectical systems theory

Nazaj