ISSN-1855-6175

Strategic Planning Practices and Challenges: The Case of SMEs in Macedonia

Assist. Prof. Dr. Snezhana Hristova, Assoc. Prof. Dr. Elena Bundaleska
DOI 10.32015/JIMB/2018-10-2-2


University American College Skopje, School of Business Economics and Management Faculty of Management, Skopje, Macedonia


ABSTRACT

Strategic planning is an important element for companies growth, gaining competitive advantage as well as further development. However, not many scholars have done researches which emphasize the role of strategic planning in small and medium-sized enterprises (SMEs). In Macedonia, SMEs are the major source of the country’s potential economic-growth in terms of their contribution toward the creation of employment and overall economic development. This study is about to find out whether and how strategic planning is employed in the Macedonian SMEs, as well as to explore the main characteristics of the strategic planning process. Data was gathered using online questionnaire method and analyzed with standard tools of descriptive statistics. It aims to work as a reference for the business owners and manager to better improve and utilize the strategic planning tools for their future growth.

KEY WORDS: strategic planning, SMEs, competitive advantage

JEL Classification: M1, D22, L21.

POVZETEK

Strateško načrtovanje je pomemben element za rast podjetij, pridobivanje konkurenčne prednosti in nadaljnji razvoj. Vendar pa ni veliko znanstvenih raziskav o vlogi strateškega načrtovanja v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Mala in srednja podjetja v Makedoniji so glavni vir potencialne gospodarske rasti države v smislu njihovega prispevka k ustvarjanju zaposlitve in splošnega gospodarskega razvoja. V raziskavi smo proučevali, ali in kako se strateško načrtovanje uporablja v makedonskih malih in srednje velikih podjetjih ter preučujemo glavne značilnosti procesa strateškega načrtovanja v njih. Podatki so bili zbrani z metodo spletnega vprašalnika in analizirani s standardnimi orodji deskriptivne statistike. Namen je podati usmeritve lastnikom podjetij in menedžerjem za izboljšanje in uporabo orodij strateškega načrtovanja za prihodnjo rast njihovih podjetij.

KLJUČNE BESEDE: strateško načrtovanje, MSP, konkurenčna prednost


Nazaj