ISSN-1855-6175

Družbeno odgovorne teme v visokem šolstvu

Sandra Muhič, Jasna Dominko Baloh

V svetu v visokošolskih programih poslovnih in drugih šol dajejo velik poudarek družbeno odgovornim vsebinam

Na področju družbene odgovornosti tuje poslovne šole namenjajo vrednotam ne le posamezne predmete in katedre, temveč tudi študijsko-raziskovalne centre. Business Week objavlja vsaki dve leti lestvico programov MBA, ki dajejo vedno večji poudarek družbeno odgovornim vsebinam. Na lestvici prednjačijo ameriške šole, evropske sledijo zgledu. Prvo mesto je v letu 2009 zasedla Northwestern University, Kellogg School of Management.

Nekatere poslovne šole na področju izobraževanja menedžerjev tudi oblikujejo »etični kodeks« za diplomante poslovnih šol (Edelman, 2010).

Ponudba družbeno odgovornih vsebin za slovenske študente.

Na DOBA Fakulteti smo marca 2010 izvedli analizo družbeno odgovornih vsebin v študijskih programih slovenskih visokošolskih ustanov, upoštevaje delež predmetov, namenjenih družbeno odgovornim vsebinam, in obseg izbirnih predmetov.

V analizo so bili vključeni visokošolski zavodi v Sloveniji, ki v svojih programih ponujajo tudi predmete z družbeno odgovorno vsebino. Takšnih visokošolskih ustanov je:

  • med izvajalci prve stopnje 32; te ponujajo 63 programov s temi vsebinami,
  • med izvajalci druge stopnje 24; te ponujajo 40 programov s temi vsebinami.

Opomba: V analizo smo zajeli predmete , kot so: etika, konkurenčnost, družbena odgovornost, inovativnost, kreativnost, kakovost, vrednote in trajnostni razvoj. Ti se že z imenom predmeta navezujejo na družbeno odgovornost. Verjetno je, da so teme, vezane na družbeno odgovornost , integrirane še v druge v predmete.

Visokošolki programi prve stopnje

V analiziranih študijskih programih prve stopnje vključuje 2, 8 % vseh predmetov družbeno odgovorne vsebine.

Analizirani predmetniki vključujejo 75 predmetov z družbeno odgovornimi vsebinami, od tega je 32 predmetov izbirnih. Prvo mesto po deležu predmetov z družbeno odgovornimi vsebinami od vseh ponujenih predmetov na tej ustanovi zaseda: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru - 13 %. Sledita še:Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec - 9 % in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani - 8 %.

Najpogosteje se izvajajo predmeti s področja etike, kakovosti in inovacij.

Visokošolski programi druge stopnje

V analiziranih študijskih programih druge stopnje vključuje 7,3 % vseh predmetov družbeno odgovorne vsebine.

Analizirani predmetniki vključujejo 66 predmetov z družbeno odgovornimi vsebinami, od tega je 43 predmetov izbirnih. Na prvem mestu je: DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor - 29 %.Na drugem mestu je:Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani - 14,3 %. Tretje mesto si delita: Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru -11 % in in Gea College – Visoka šola za podjetništvo - 11 %.

Tudi na tej stopnji se najpogosteje izvajajo predmeti s področja etike, kakovosti in inovacij.

Ugotovitve analize:

Slovenske visokošolske ustanove se zavedajo pomembnosti vključevanja družbeno odgovornih vsebin v predmetnike. Tako usposobljenost študentov na tem področju sledi trendom v svetu. Slovenske visokošolske ustanove ponujajo v svojih prvostopenjskih programih 2,8 % predmetov z družbeno odgovornimi vsebinami in 7,3 % predmetov z družbeno odgovornimi vsebinami v drugostopenjskih programih. Drugostopenjski programi vključujejo višji delež predmetov z družbeno odgovornimi vsebinami kot prvostopenjskih programi in se tako prilagajajo trendom v svetu.

Z analizo visokošolskih zavodov v Sloveniji smo ugotovili, da so predmeti, ki pokrivajo področja družbene odgovornosti, v predmetnikih zastopani tako med obveznimi kot tudi med izbirnimi predmeti. Delež izbirnih predmetov z družboslovnimi vsebinami je 53-%.

 

Literatura